Jak ograniczyć koszty zużycia energii?

Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie zużywanych zasobów energetycznych prowadzi do znaczącej redukcji kosztów działanolsci organizacji.

O nas

    Firmę ST Consulting stanowi zespół ekspertów realizujących projekty zwiększające efektywność i wydajność przedsiębiorstw. W realizacji audytów energetycznych i poprawy efektywności energetycznej wykorzystujemy posiadaną unikalną wiedzę specjalistyczną z zakresu audytowania systemów zarządzania w tym między innymi zarządzania środowiskowego, wiedzę inżynierską z obszaru energetyki, budownictwa, systemów i instalacji, ciepłownictwa oraz znajomości procesów technologicznych. Realizujemy dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i klientów indywidualnych usługi w zakresie audytów energetycznych, poprawy efektywność energetycznej oraz opracowania i wdrożenia Systemów Zarządzania Energią ISO 50001:2018.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.stconsulting24.pl

Oferujemy państwu następujący zakres usług:
  • Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią ISO 50001:2018,
  • Obowiązkowy audyt energetyczny dla dużych przedsiębiorstw,
  • Audyt efektywności energetycznej.

Obowiązkowy audyt energetyczny
dla dużych przedsiębiorstw

Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 1 października 2016 r. (Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.) nałożyła obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. Wyniki audytu są wykorzystywane do analiz oraz kontroli. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Audyty energetyczne przeprowadzane są przez nas na podstawie reprezentatywnych danych dotyczących zużycia energii w przedsiębiorstwie. Zawierają one szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, budowlach lub zespołach budynków i budowli, instalacjach, w tym instalacjach przemysłowych oraz transporcie.
Zgodnie z art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz dyrektywą
2012/27/UE, audyt energetyczny przedsiębiorstwa opiera się na następujących wytycznych:
1
Audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.
2
Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.
3
Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo,

Audyt efektywności energetycznej

Audyt zawiera analizę zużycia energii i stanu obiektu lub obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji, a także informacje o opłacalności ekonomicznej
i wielkości oszczędności energii możliwej do uzyskania.

Zrealizowane przez nas do tej pory audyty energetyczne pozwoliły wykazać oszczędności w zużyciu energii sięgające ponad 2,5 miliona złotych. 

Kontakt

Adres siedziby:

Adres siedziby:

ST Consulting Fundusze Zarządzanie
Systemy Tomasz Stasiak
ul. Rybnicka 28/6
44-100 Gliwice
Biuro:

Biuro:

ST Consulting Fundusze Zarządzanie
Systemy Tomasz Stasiak
ul. Zygmunta Starego 13/2
44-100 Gliwice

mapa